معرفی فضای کار اشتراکی

کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی: یک تاریخچه مختصر

نگاهی به داستان کارخانه نوآوری آزادی که حمایت‌ها از آن زود به سر رسید اگر داستان در یکی از شهرک‌های صنعتی یا در کارخانه‌ای لبنی اتفاق افتاده بود شاید نمی‌توانست خیلی یک سوژه خبری داغ محسوب شود. اما قطع شدن برق کارخانه نوآوری آزادی تهران آن ‌هم به مدت 4 روز یک سوژه داغ است. کارخانه‌ای جنب مترو بیمه روبه...